Canon Înainte de împărtășirea cu sfintele și de viață dătătoarele taine ale lui Hristos

Cântarea 1  Irmos

      Veniţi popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a călăuzit pe poporul pe care L-a scos din robia egiptenilor că sa proslăvit.

Pripeală: Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

       Pe mine cel robit de plăcerile acestei lumi, care-mi cheltui zilele în robia păcatului şi în noroiul patimilor, care mă apropii acum de coasta Ta izvorâtoare de viaţă, primeşte-mă, Iubitorule de oameni Hristoase, ca pe tâlharul cel pocăit ca să strig împreună cu el: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Ta.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Fiu al lui Dumnezeu fiind, Fiu al Fecioarei Te-ai făcut ca pe mine fiu al Împărăţiei Tale să mă faci şi mi-ai dat în dar Înfricoşătoarele Tale Taine ca nişte mărgăritare de mult preţ şi ca arvună a vieţii veşnice, de care să nu mă lipseşti, Hristoase, când cu răcială-n suflet mă voi împărtăşi.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Când Te vei atinge de mine, Doamne, să nu te îngreţoşezi, căci necurat sunt cu inima şi cu trupul, ci dă-mi îndegrab Harul Tău care pe cele neputincioase le vindecă şi cele cu lipsă le împlineşte.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Pe mine cel ce ca fiul cel risipitor alerg, care am cheltuit averea Ta cu beţivii şi desfrânatele, flămând fiind de Pâinea Ta cea Cerească, primeşte-mă, Hristoase al meu, şi-mi zi cu glas ca o adierede vânt subţire: Fiul meu pierdut a fost şi s-a aflat, mort a fost şi a înviat.

      Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi.

a Născătoarei

 

      Stăpână Preacurată, Palat al Împăratului Ceresc, prin bunavestirea Arhanghelului s-a sălăşluit Domnul Slavei întru Tine şi prin Tine cu noi s-a unit. Fă-mă şi pe mine cu rugăciunile Tale sălaş vrednic al Sfintelor Taine, ca să nu mă număr cu cei depărtaţi pe veci de Dumnezeu.

Cântarea 3  Irmos

       Întruneşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, cel ce prin lemn ai omorât păcatul, şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

 

     Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

 

    Deşi am murdărit haina Botezului, deşi am încălcat făgăduinţele date în faţa altarului, iarăşi mă apropii cu frică şi cu sfială de coasta Ta izvorâtoare de Viaţă şi strig: Scoate din stricăciune viaţa mea, Multmilostive Dumnezeule.

      Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

 

      Cu tină ungând ochii orbului din naştere, şi spălându-se în scăldătoarea Siloam, L-ai făcut sănătos. Atinge-Te şi acum prin Preacuratele Taine şi de sufletul meu care a orbit spre celeduhovniceşti, căci nu fiu al lui David ci Împărat al veacurilor Te numesc şi Mântuitorul sufletului meu.

      Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Mielule al lui Dumnezeu, cel ce în fiecare zi Te junghii pentru viaţa şi mântuirea lumii, înmoaie inima mea cea slăbănogită de păcat ca să izvorască lacrimi de pocăinţă şi umilinţă ca cu ele să-mi plâng viaţa cea depărtată de Tine.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Cearcă-mă, Doamne, şi vezi şi ispiteşte inima mea şi de este întru dânsa necurăţie  —  curăţeşte-o, ca să răspund şi eu împreună cu Petru: Doamne, Tu ştii toate, Tu ştii că Te iubesc.

      Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi.

a Născătoarei

 

      Pe mine cel ce voiesc a mă împărtăşi cu Preacuratele lui Hristos Taine, să mă faci locaş vrednic Tu ceia ce ai fost adusă în în Templul lui Dumnezeu spre slujbă şi acolo vorbeai cu îngerii şi de dânşii erai hrănită, ca să mă fac părtaş cu sfinţii şi cu cei ce au plăcut lui Dumnezeu din veac.

Сântarea 4  Irmos

      Te laud că glas am auzit, Doamne, şi m-am spăimântat că ai venit până la mine, căutându-mă pe mine cel rătăcit. Pentru aceasta preaslăvesc pogorârea Ta cea multă către mine, Multmilostive.

 

      Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Pâine cerească Te-ai pogorât, Doamne, ca să mănânce săracii şi săturându-se să Te laude. Satură-mă si pe mine cel flămând şi lipsit de Harul Tău ca să viez întru Tine în veacul veacului.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

      Tu eşti Cel ce ai hrănit pe poporul tău în pustie cu mană şi apă din piatră ai izvorât. Hrăneşte-mă şi pe mine din dulceaţa Dumnezeescului Tău Trup şi a scumpului Tău Sânge şi spală amărăciunea păcatului cu care protivnicul m-a adăpat.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

         Să nu mă înşele vicleanul diavol cu falsa smerenie şi cu nedreaptă judecată faţă de sfintele Tale Taine, Doamne, şi să mă depărteze cu totul de Tine ci surpă măiestriile lui degrab caci Tu ai zis: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, întru Mine rămâne şi Eu întru el’’.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

         Vino spre mine, coboară-Te spre mine, Focule mistuitor, precum oarecând Te-ai pogorât la rugăciunea lui Ilie proorocul şi arde cu focul Dumnezeirii Tale patimile sufletului meu pe care le aduc jertfă lui veliar cel ucigaş de suflet, iar pe mine să mă răcoreşti cu prezenţa Ta.

      Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi.

a Născătoarei

      Curată mireasă, care pe Roman cel defăimat de oameni, prin înghiţirea hârtiei date de Tine, l-ai făcut organ dulce cântător şi pe mine prin împărtărtăşirea Sfintelor Taine ale lui Hristos, să mă faci să slăvesc pururea minunile Tale şi în ciasul morţii din mâinile balaurului cel stricător de suflete să mă scoţi.  

Cântarea 5  Irmos

        Dătătorule de lumină şi făcătorul veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale îndreptează-ne pe noi; că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu ştim.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Împărtăşindu-mă cu nevrednicie, Iscarioteanului să nu mă faci părtaş, Milostive Dumnezeule, ca să nu fiu depărtat pe veci de Tine. Şi deşi n-am făcut nici un lucru vrednic, varsă îndurarea Ta peste mine ca să mă numeri cu cei din veac aleşi sfinţi ai Tăi.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          O picătură din Harul Tău să lumineze întunericul inimii mele, Doamne, şi să mă facă locaş al Tău. Şi întrând în mine să mă faci părtaş Cinei Tale celei de Taină în veşnica Ta Împărăţie pentru rugăciunile celor din veac aleşi sfinţi ai Tăi, Iubitorule de oameni.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

      Au nu arde în mine inima mea, Stăpâne al meu, Înţelepciune veşnică, când mergi alături de mine pe calea vieţii şi-mi tâlcueşti scripturile şi-mi arăţi tainele Tale. O, cum nu se deschid ochii mei ca să Te cunoască pe Tine la împărtăşirea cu sfintele Taine şi cunoscându-Te să Te caute pe Tine cel ce dezlegi orbirea sufletului meu.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Dragostea de Tine l-a făcut pe unul din apostolii Tăi să se rezeme de pieptul Tău la Cina cea de Taină, iar pe mine să mă înveţe a-Ţi urma cu credincioşie şi pururea să cad la picioarele Mântuitorului meu, plângându-mi viaţa cea depărtată de Tine.

       Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi.

a Născătoarei

      Ceea ce ai purtat în pântece pe Dumnezeu cel fără de ani, Cer însufleţit, Scară prin care Dumnezeu s-a pogorât şi cu noi s-a unit, Harul pe care L-ai primit de la Fiul Tău şi Dumnezeu să încălzească inima mea cea răcită şi moştean Împărăţiei Cerurilor să mă arăţi.

Cântarea 6  Irmos

       Întru adâncul greşalelor fiind învăluit: chem adâncul cel neistovit al milostivirii Tale; scoate-ma din stricăciune, Dumnezeule.

      Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

      O, mare şi înfricoşată minune, căci Domnul Slavei pe care nu-L încap cerurile iarăşi se coboară spre neputinţa mea şi pe inima mea cea pângărită de păcat sălaş al Său o face şi la cinstea cea dintâi mă ridică. Strigă ticăloase suflete al meu: de unde mie cinstea aceasta ca să vie Domnul meu la mine!

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

         Cel ce, Dumnezeu desăvârşit fiind, pe toate bune şi desăvârşite le faci, zi cuvânt cu putere multă, şi precum la facerea lumii, aşa şi acum să se lumineze sufletul meu cel cuprins de întuneric. Împacă-Te cu mine, Doamne, împacă-Te, căci iată strig ca fiul cel desfrânat: „Părinte, greşit-am la cer şi înaintea Ta, şi nu sunt vrednic să mă numesc fiu al Tău, ci fă-mă ca pe unul din argaţii Tăi’’.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Cel ce, Dumnezeu fiind, ai primit din dragoste pentru noi firea omenească, pribeag şi străin ai fost ca pe mine la casa Tatălui să mă aduci, şi pe Cruce însetat fiind, adăpat ai fost cu oţet amestecat cu fiere, iar mie în dar îmi dai înfricoşătoarele Tainele Tale şi mă îndulceşti cu ele ca iarăşi fiu al Tău să mă faci. Deaceia strig: mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale şi nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda smereniei Tale.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Săltaţi neamuri împreună cu mine, smereşte-te şi te umileşte suflete al meu, căci Domnul Cel ce-n peşteră s-a născut şi cu căldura animalelor s-a încălzit, Cel ce-n peşteră a fost îngropat şi de ostaşi a fost păzit, Cel ce la iad s-a pogorât şi iadul a prădat, astăzi iarăşi se naşte şi se îngroapă în petera cea săracă a sufletului meu şi aud glasul Lui ca de tunet: ieşiţi credincioşilor la Înviere!

      Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi.

a Născătoarei

       Bucură-Te vie bine rodită care ai născut Strugurul cel copt ce izvorăte mântuire la toată lumea, bucură-Te mai curată decât toţi sfinţii, bucură-te adâncul smereniei. Învată-mă, Fecioară, ca la tot pasul să răspund: „Iată robul Domnului, fie mie după cuvîntul Tău.’’

Condac

     Lăsat-am demnitatea de a mă numi cetăţean al Împărăţiei Tale şi m-am făcut fiu al întunericului acestui veac pentru ciorba de linte pe care mi-o pune pururea înainte balaurul cel ispititor.

Icos

      Lumina Învierii Tale, Hristoase, să străluciască şi să-mi lumineze calea, ca umblând în Lumină, fiu Luminii să mă fac, ca în Lumină să mă odihnesc.

 

Cântarea 7  Irmos

     Chipul cel de aur în câmpul Deira cinstindu-se, cei trei tineri au defăimat poruca cea fără de Dumnezeu; şi fiind aruncaţi în mijlocul focului răcorindu-se au strigat: Bine eşti cuvântat Dumnezeul, părinţilor noştri.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Pe Ilie râvnitorul Tău, care a mustrat nelegiuirea Izabelei şi a fugit în pustie pentru că căutau să-l omoare, prin corb l-ai hrănit, şi pe Ioan alesul Tău, mustrătorul lui Irod în pustie cu miere sălbatecă şi cu lăcuste l-ai hrănit, iar pe mine cel ce mă aflu în pustiul patimilor hrăneşte-mă cu Trupul Tău dătător de viaţă şi mă scoate din robia tiranului, în care de bunăvoie am căzut.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

       La venirea Ta în Egipt, idolii au căzut şi s-au surpat iar la pogorârea Ta la iad dracii s-au cutremurat şi s-au mâhnit căci Te-ai pogorât ca să plineşti cu Tine toate şi pe cei ce aşteptau izbăvire să-i slobozeşti. Şi acum când vei întra în ticălosul meu suflet şi trup să surpi şi ai mei idoli – patimile care m-au cuprins, şi să mă plineşti  cu prezenţa Ta, ca împreună cu Tine să împărăţesc în veci.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

         Aceasta o facem spre pomenirea Ta, că ori de cîte ori mîncăm pîinea aceasta şi bem paharul aceasta moartea Ta vestim şi Învierea mărturisim. Deci, aducându-Ţi aminte de îndurările Tale, învredniceşte-ne până la sfârşitul vieţii de această milă a Ta, ca morţii şi Învierii Tale să fim părtaşi.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

         Cină împărătească faci în fiecare zi şi mă chemi la dânsa, dar eu fug de Tine, Doamne, şi mă fac pribeag şi fugar ca şi Cain şi chiar dacă vin, sunt fără haină de nuntă. Însă, să nu mă scoţi afară ca pe un nemulţumitor ci spală-mă şi-mi luminează haina, izbăveşte-mă de gheenă şi de scrâşnirea dinţilor.

       Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi.

a Născătoarei

       Patimile se ridică ca valurile mării asupra mea şi mă înnec, conştiinţa mă mustră ca un vierme neadormit sufletul se chinuie în cumplită deznădejde şi gust încă de acum chinurile iadului şi lepădare de Dumnezeu. Cu solirile Tale scoate-mă din acestea Maica lui Dumnezeu şi nu mă lăsa să fiu de râs diavolului şi lumii, căci Te-ai făgăduit să asculţi pe cei ce cer ajutorul Tău.

Cântarea 8  Irmos

      Pe Dumnezeu Cel s-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreeşti şi a prefăcut văpaia în răcoreală,   lăudaţi-L lucrurile ca pe Domnul şi-L preânnălţaţi întru toţi vecii.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Apropiindu-mă de masa Ta cea duhovnicească, mă rog cu umilinţă, inima mea să mi-o curăţeşti de nălucirile patimilor şi precum leprosului care se chinuia i-ai răspuns sa-mi zici şi mie : „Voiesc,curăţeşte-te’’.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

        Poporul Tău oarecând în pustie privind la şarpele de pe lemn care numai închipuia patima Ta erau izbăviţi de moarte, iar acum creştinii din belşug se îndulcesc de Harul Tău la împărtăşirea cu Sfintele Taine şi nu din moarte-i izbăveşti, ci ca nişte fii ai Tăi îi faci şi le făgăduieşti Împărăţie cu Tine în veci.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Ca cananeianca mă apropii cu îndrăzneală şi frică de masa milei Tale şi cer vindecare trupului şi sufletului îndrăcit de patimi. Ştiu, Doamne, că nu-i bine să iai pâinea fiilor şi s-o arunci câinilor, dar învredniceşte-mă să mă satur de sfărâmiturile ce cad de la masa Stăpânului meu.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

        Aduţi aminte, ticăloase omule, de femeia care era în boală cumplită de doisprezece ani şi te gândeşte că n-ai ajuns la măsura credinţei ei ca să zici:  „ dacă mă voi atinge de marginea hainei Lui mă voi tămădui ’’şi lasă îngâmfarea şi îndrăznirea cea fără ruşine, căci Hristos celor mândri le stă împotrivă iar celor smeriţi le dă Har.

        Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi.

a Născătoarei

      Minunată adormire şi negrăită mutare la cele cereşti ai suferit, Fecioară, căci Te-ai dus să fii deapururea cu Fiul Tău şi Dumnezeu iar pe mine mă învredniceşte să strig împreună cu apostolii şi toţi creştinii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă.

Cântarea 9  Irmos

       Pe Dumnezeu-Cuvntul cel din Dumnezeu, care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău întru stricăciune prin mâncare, din sfânta Fecioară negrăit întrupându-se pentru noi,  credincioşii,  cu un gând în cântări să-L slăvim.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

         De Tine, Cel ce dai nemurire oamenilor, mă apropii eu desfrânatul cu răciala şi simt urâciunea pustiitoare pe care o am, dar mă căiesc şi nădăjduiesc la mila Ta. O picătură din sângele Tău ce a spălat păcatele întregii lumi să spele şi a mea necurăţie căci strig împreună cu tâlharul ce s-a pocăit: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Ta.

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Ucenicului celui viclean mă asemăn, Doamne, căci îndrăznesc să gust din Cina Ta cu obrăznicie, iubind cele lumeşti şi nevrând să lepăd cu desăvârşire păcatul, de parcă aş zice: „oare nu sunt eu, Doamne,’’ cel ce Te vând, şi aud răspunsul Tău: „Ierusalime, Ierusalime, cel ce omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine, de câte ori am vrut să adun pe fii tăi precum îşi adună găina puii săi sub aripi şi n-aţi vrut, iată se lasă casa voastră pustie.’’

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

         Adame, Adame, părintele nostru, caută din înălţimea Cerului spre noi fii şi urmaşii tăi şi ne învaţă cele de pocăinţă, să-L căutăm pe Dumnezeu precum tu l-ai căutat, să strigăm precum şi tu ai strigat: Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită dar haină nu am ca să intru întru Dânsa!

       Iisuse, preadulce Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta.

          Toată suflarea şi faptura în loc să se oprească, căci Hristos vine să se junghie şi să se dea spre mâncare credincioşilor. Adâncurile iadului se cutremură, puterile cereşti se înfricoşează, Heruvimii ochii îşi astupă, Serafimii cântări întreit sfinte înnalţă şi doresc numai cu ochii să se îndulcească de sfânta liturghie, iar omul se împărtăşeşte şi fiu al lui Dumnezeu după Har se face. O, taină minunată, o, milă a lui Hristos negrăită! Slavă iubirii Tale de oameni, Doamne!

       Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi.

a Născătoarei

       Născătoare de Dumnezeu Fecioară, lauda îngerilor şi a arhanghelilor, cântarea proorocilor şi a apostolilor, bucuria mucenicilor şi a tuturor pământenilor rugătoare către Dumnezeu, pe mine cel ce voiesc cu Tainele cele înfricoşătoare ale lui Hristos să mă împărtăşesc, să mă fereşti de valurile vieţii, de nălucirile păcatului să mă aperi, şi curat prin pocăinţă la Hristos, Fiul Tău, să mă duci.

Facere. Arhim.Augustin Zaborosciuc